annotate libtommath/poster.tex @ 284:eed26cff980b

propagate from branch 'au.asn.ucc.matt.ltm.dropbear' (head 6c790cad5a7fa866ad062cb3a0c279f7ba788583) to branch 'au.asn.ucc.matt.dropbear' (head fff0894a0399405a9410ea1c6d118f342cf2aa64)
author Matt Johnston <matt@ucc.asn.au>
date Wed, 08 Mar 2006 13:23:49 +0000
parents
children
Ignore whitespace changes - Everywhere: Within whitespace: At end of lines:
rev   line source
284
eed26cff980b propagate from branch 'au.asn.ucc.matt.ltm.dropbear' (head 6c790cad5a7fa866ad062cb3a0c279f7ba788583)
Matt Johnston <matt@ucc.asn.au>
parents:
diff changeset
1 \documentclass[landscape,11pt]{article}
eed26cff980b propagate from branch 'au.asn.ucc.matt.ltm.dropbear' (head 6c790cad5a7fa866ad062cb3a0c279f7ba788583)
Matt Johnston <matt@ucc.asn.au>
parents:
diff changeset
2 \usepackage{amsmath, amssymb}
eed26cff980b propagate from branch 'au.asn.ucc.matt.ltm.dropbear' (head 6c790cad5a7fa866ad062cb3a0c279f7ba788583)
Matt Johnston <matt@ucc.asn.au>
parents:
diff changeset
3 \usepackage{hyperref}
eed26cff980b propagate from branch 'au.asn.ucc.matt.ltm.dropbear' (head 6c790cad5a7fa866ad062cb3a0c279f7ba788583)
Matt Johnston <matt@ucc.asn.au>
parents:
diff changeset
4 \begin{document}
eed26cff980b propagate from branch 'au.asn.ucc.matt.ltm.dropbear' (head 6c790cad5a7fa866ad062cb3a0c279f7ba788583)
Matt Johnston <matt@ucc.asn.au>
parents:
diff changeset
5 \hspace*{-3in}
eed26cff980b propagate from branch 'au.asn.ucc.matt.ltm.dropbear' (head 6c790cad5a7fa866ad062cb3a0c279f7ba788583)
Matt Johnston <matt@ucc.asn.au>
parents:
diff changeset
6 \begin{tabular}{llllll}
eed26cff980b propagate from branch 'au.asn.ucc.matt.ltm.dropbear' (head 6c790cad5a7fa866ad062cb3a0c279f7ba788583)
Matt Johnston <matt@ucc.asn.au>
parents:
diff changeset
7 $c = a + b$ & {\tt mp\_add(\&a, \&b, \&c)} & $b = 2a$ & {\tt mp\_mul\_2(\&a, \&b)} & \\
eed26cff980b propagate from branch 'au.asn.ucc.matt.ltm.dropbear' (head 6c790cad5a7fa866ad062cb3a0c279f7ba788583)
Matt Johnston <matt@ucc.asn.au>
parents:
diff changeset
8 $c = a - b$ & {\tt mp\_sub(\&a, \&b, \&c)} & $b = a/2$ & {\tt mp\_div\_2(\&a, \&b)} & \\
eed26cff980b propagate from branch 'au.asn.ucc.matt.ltm.dropbear' (head 6c790cad5a7fa866ad062cb3a0c279f7ba788583)
Matt Johnston <matt@ucc.asn.au>
parents:
diff changeset
9 $c = ab $ & {\tt mp\_mul(\&a, \&b, \&c)} & $c = 2^ba$ & {\tt mp\_mul\_2d(\&a, b, \&c)} \\
eed26cff980b propagate from branch 'au.asn.ucc.matt.ltm.dropbear' (head 6c790cad5a7fa866ad062cb3a0c279f7ba788583)
Matt Johnston <matt@ucc.asn.au>
parents:
diff changeset
10 $b = a^2 $ & {\tt mp\_sqr(\&a, \&b)} & $c = a/2^b, d = a \mod 2^b$ & {\tt mp\_div\_2d(\&a, b, \&c, \&d)} \\
eed26cff980b propagate from branch 'au.asn.ucc.matt.ltm.dropbear' (head 6c790cad5a7fa866ad062cb3a0c279f7ba788583)
Matt Johnston <matt@ucc.asn.au>
parents:
diff changeset
11 $c = \lfloor a/b \rfloor, d = a \mod b$ & {\tt mp\_div(\&a, \&b, \&c, \&d)} & $c = a \mod 2^b $ & {\tt mp\_mod\_2d(\&a, b, \&c)} \\
eed26cff980b propagate from branch 'au.asn.ucc.matt.ltm.dropbear' (head 6c790cad5a7fa866ad062cb3a0c279f7ba788583)
Matt Johnston <matt@ucc.asn.au>
parents:
diff changeset
12 && \\
eed26cff980b propagate from branch 'au.asn.ucc.matt.ltm.dropbear' (head 6c790cad5a7fa866ad062cb3a0c279f7ba788583)
Matt Johnston <matt@ucc.asn.au>
parents:
diff changeset
13 $a = b $ & {\tt mp\_set\_int(\&a, b)} & $c = a \vee b$ & {\tt mp\_or(\&a, \&b, \&c)} \\
eed26cff980b propagate from branch 'au.asn.ucc.matt.ltm.dropbear' (head 6c790cad5a7fa866ad062cb3a0c279f7ba788583)
Matt Johnston <matt@ucc.asn.au>
parents:
diff changeset
14 $b = a $ & {\tt mp\_copy(\&a, \&b)} & $c = a \wedge b$ & {\tt mp\_and(\&a, \&b, \&c)} \\
eed26cff980b propagate from branch 'au.asn.ucc.matt.ltm.dropbear' (head 6c790cad5a7fa866ad062cb3a0c279f7ba788583)
Matt Johnston <matt@ucc.asn.au>
parents:
diff changeset
15 && $c = a \oplus b$ & {\tt mp\_xor(\&a, \&b, \&c)} \\
eed26cff980b propagate from branch 'au.asn.ucc.matt.ltm.dropbear' (head 6c790cad5a7fa866ad062cb3a0c279f7ba788583)
Matt Johnston <matt@ucc.asn.au>
parents:
diff changeset
16 & \\
eed26cff980b propagate from branch 'au.asn.ucc.matt.ltm.dropbear' (head 6c790cad5a7fa866ad062cb3a0c279f7ba788583)
Matt Johnston <matt@ucc.asn.au>
parents:
diff changeset
17 $b = -a $ & {\tt mp\_neg(\&a, \&b)} & $d = a + b \mod c$ & {\tt mp\_addmod(\&a, \&b, \&c, \&d)} \\
eed26cff980b propagate from branch 'au.asn.ucc.matt.ltm.dropbear' (head 6c790cad5a7fa866ad062cb3a0c279f7ba788583)
Matt Johnston <matt@ucc.asn.au>
parents:
diff changeset
18 $b = |a| $ & {\tt mp\_abs(\&a, \&b)} & $d = a - b \mod c$ & {\tt mp\_submod(\&a, \&b, \&c, \&d)} \\
eed26cff980b propagate from branch 'au.asn.ucc.matt.ltm.dropbear' (head 6c790cad5a7fa866ad062cb3a0c279f7ba788583)
Matt Johnston <matt@ucc.asn.au>
parents:
diff changeset
19 && $d = ab \mod c$ & {\tt mp\_mulmod(\&a, \&b, \&c, \&d)} \\
eed26cff980b propagate from branch 'au.asn.ucc.matt.ltm.dropbear' (head 6c790cad5a7fa866ad062cb3a0c279f7ba788583)
Matt Johnston <matt@ucc.asn.au>
parents:
diff changeset
20 Compare $a$ and $b$ & {\tt mp\_cmp(\&a, \&b)} & $c = a^2 \mod b$ & {\tt mp\_sqrmod(\&a, \&b, \&c)} \\
eed26cff980b propagate from branch 'au.asn.ucc.matt.ltm.dropbear' (head 6c790cad5a7fa866ad062cb3a0c279f7ba788583)
Matt Johnston <matt@ucc.asn.au>
parents:
diff changeset
21 Is Zero? & {\tt mp\_iszero(\&a)} & $c = a^{-1} \mod b$ & {\tt mp\_invmod(\&a, \&b, \&c)} \\
eed26cff980b propagate from branch 'au.asn.ucc.matt.ltm.dropbear' (head 6c790cad5a7fa866ad062cb3a0c279f7ba788583)
Matt Johnston <matt@ucc.asn.au>
parents:
diff changeset
22 Is Even? & {\tt mp\_iseven(\&a)} & $d = a^b \mod c$ & {\tt mp\_exptmod(\&a, \&b, \&c, \&d)} \\
eed26cff980b propagate from branch 'au.asn.ucc.matt.ltm.dropbear' (head 6c790cad5a7fa866ad062cb3a0c279f7ba788583)
Matt Johnston <matt@ucc.asn.au>
parents:
diff changeset
23 Is Odd ? & {\tt mp\_isodd(\&a)} \\
eed26cff980b propagate from branch 'au.asn.ucc.matt.ltm.dropbear' (head 6c790cad5a7fa866ad062cb3a0c279f7ba788583)
Matt Johnston <matt@ucc.asn.au>
parents:
diff changeset
24 &\\
eed26cff980b propagate from branch 'au.asn.ucc.matt.ltm.dropbear' (head 6c790cad5a7fa866ad062cb3a0c279f7ba788583)
Matt Johnston <matt@ucc.asn.au>
parents:
diff changeset
25 $\vert \vert a \vert \vert$ & {\tt mp\_unsigned\_bin\_size(\&a)} & $res$ = 1 if $a$ prime to $t$ rounds? & {\tt mp\_prime\_is\_prime(\&a, t, \&res)} \\
eed26cff980b propagate from branch 'au.asn.ucc.matt.ltm.dropbear' (head 6c790cad5a7fa866ad062cb3a0c279f7ba788583)
Matt Johnston <matt@ucc.asn.au>
parents:
diff changeset
26 $buf \leftarrow a$ & {\tt mp\_to\_unsigned\_bin(\&a, buf)} & Next prime after $a$ to $t$ rounds. & {\tt mp\_prime\_next\_prime(\&a, t, bbs\_style)} \\
eed26cff980b propagate from branch 'au.asn.ucc.matt.ltm.dropbear' (head 6c790cad5a7fa866ad062cb3a0c279f7ba788583)
Matt Johnston <matt@ucc.asn.au>
parents:
diff changeset
27 $a \leftarrow buf[0..len-1]$ & {\tt mp\_read\_unsigned\_bin(\&a, buf, len)} \\
eed26cff980b propagate from branch 'au.asn.ucc.matt.ltm.dropbear' (head 6c790cad5a7fa866ad062cb3a0c279f7ba788583)
Matt Johnston <matt@ucc.asn.au>
parents:
diff changeset
28 &\\
eed26cff980b propagate from branch 'au.asn.ucc.matt.ltm.dropbear' (head 6c790cad5a7fa866ad062cb3a0c279f7ba788583)
Matt Johnston <matt@ucc.asn.au>
parents:
diff changeset
29 $b = \sqrt{a}$ & {\tt mp\_sqrt(\&a, \&b)} & $c = \mbox{gcd}(a, b)$ & {\tt mp\_gcd(\&a, \&b, \&c)} \\
eed26cff980b propagate from branch 'au.asn.ucc.matt.ltm.dropbear' (head 6c790cad5a7fa866ad062cb3a0c279f7ba788583)
Matt Johnston <matt@ucc.asn.au>
parents:
diff changeset
30 $c = a^{1/b}$ & {\tt mp\_n\_root(\&a, b, \&c)} & $c = \mbox{lcm}(a, b)$ & {\tt mp\_lcm(\&a, \&b, \&c)} \\
eed26cff980b propagate from branch 'au.asn.ucc.matt.ltm.dropbear' (head 6c790cad5a7fa866ad062cb3a0c279f7ba788583)
Matt Johnston <matt@ucc.asn.au>
parents:
diff changeset
31 &\\
eed26cff980b propagate from branch 'au.asn.ucc.matt.ltm.dropbear' (head 6c790cad5a7fa866ad062cb3a0c279f7ba788583)
Matt Johnston <matt@ucc.asn.au>
parents:
diff changeset
32 Greater Than & MP\_GT & Equal To & MP\_EQ \\
eed26cff980b propagate from branch 'au.asn.ucc.matt.ltm.dropbear' (head 6c790cad5a7fa866ad062cb3a0c279f7ba788583)
Matt Johnston <matt@ucc.asn.au>
parents:
diff changeset
33 Less Than & MP\_LT & Bits per digit & DIGIT\_BIT \\
eed26cff980b propagate from branch 'au.asn.ucc.matt.ltm.dropbear' (head 6c790cad5a7fa866ad062cb3a0c279f7ba788583)
Matt Johnston <matt@ucc.asn.au>
parents:
diff changeset
34 \end{tabular}
eed26cff980b propagate from branch 'au.asn.ucc.matt.ltm.dropbear' (head 6c790cad5a7fa866ad062cb3a0c279f7ba788583)
Matt Johnston <matt@ucc.asn.au>
parents:
diff changeset
35 \end{document}