log fuzz-wrapfd.h @ 1377:d4cc85e6c569 fuzz

age author description
Thu, 25 May 2017 22:21:49 +0800 Matt Johnston rearrange, all fuzzers now call fuzzer_set_input() fuzz
Sun, 21 May 2017 10:48:18 +0800 Matt Johnston ignore wrapfd_close for unknown fuzz
Sat, 20 May 2017 13:23:16 +0800 Matt Johnston closer to working fuzz
Fri, 19 May 2017 00:48:46 +0800 Matt Johnston add wrapfd. improve fuzzer in makefile fuzz